Vonsild Kirke

Vonsild

Frederikskirken i Vonsild, også kaldet Vonsild Kirke, blev opført i 1824 af arkitekt C.F. Hansen. Kirken er opført samtidig med to af C.F. Hansens helt centrale kirkebyggerier; Christiansborg Slotskirke indviet 1826 og Vor frue Kirke indviet 1829. Gennem ti år arbejdede Ole Drachmann, i regi af Erik Møller Arkitekter, med restaurering af Frederikskirken i Vonsild. I den forbindelse blev der gennemført grundige bygningsarkæologiske undersøgelser, og kirkens bygningshistorie blev kortlagt.

Formålet med restaureringen var, at kirken igen kom til at fremstå som ved indvielsen i 1824. Kirken havde gennem årerne undergået flere forandringer, hvoraf flere af dem direkte stred imod det oprindelige arkitektoniske udtryk. Første gang var i 1880. Menigheden syntes, at kirkens oprindelige tårn var for lavt. Ifølge sognepræstens egne ord havde kirken hidtil været styg at se. Tårnet blev forhøjet, så der også blev plads til et fint ur på tårnets ene gavl. Med det nye kirketårn lignede kirken nu en rigtig kirke. Ved facaderestaureringen i 1978 ønskede myndighederne imidlertid tårnet ført tilbage til sin oprindelige højde. Projektet mødte lokal modstand, men blev dog gennemført til sidst.

Frederikskirken i Vonsild, även kallad Vonsild kyrka, uppfördes 1824 av arkitekten C.F. Hansen. Kyrkan byggdes samtidigt med de två av C.F. Hansens helt centrala kyrkobyggnader, Christiansborg slottskyrka som invigdes 1826 och Vor frue Kirke som invigdes 1829. Under tio års tid arbetade Ole Drachmann, för Erik Møller Arkitekter, med restaureringen av Frederikskirken i Vonsild. I samband med detta genomfördes grundliga byggnadsarkeologiska undersökningar och man kartlade kyrkans byggnadshistoria.

Syftet med restaureringen var att kyrkan åter skulle se ut som vid invigningen 1824. Under årens lopp hade kyrkan genomgått ett flertal förändringar, varav flera av dessa direkt stred mot det ursprungliga arkitektoniska uttrycket. Första gången var 1880. Församlingen ansåg att kyrkans ursprungliga torn var för lågt. Enligt sockenprästens egna ord hade kyrkan hittills varit ful att titta på. Man höjde tornet för att även få plats med en fin klocka på den ena torngaveln. Med det nya kyrktornet såg kyrkan nu ut som en riktig kyrka. Vid fasadrenoveringen 1978 ville dock myndigheterna återställa tornet till dess ursprungliga höjd. Projektet mötte lokalt motstånd men genomfördes ändå till sist.

Genskabelse og restaurering af det oprindelige kirkerum
At føre kirken tilbage som den stod i 1884 ville indebære, at prædikestolen skulle flyttes fra kirkens sydlige væg tilbage til sin oprindelige placering i koret mod øst. Ølandsgulvet fra 1947 blev ligeledes fjernet, og et gult teglgulv bestående af ottekantede tegl med sorte hjørnefliser blev efterfølgende produceret og lagt. I samme ombæring blev der installeret gulvvarme, kirkens overflader blev istandsat, og taghvælvets malede dekorationer blev restaureret.
Kirkens bænke var gennem tiden blevet ombygget ad flere omgange og senest omkring 1970. Bænkene blev ligeledes ført tilbage til deres oprindelige udseende og forsynet med små højtalere, så kirkegængerne bedre kan høre præsten. Hele restaureringsprocessen blev gennemført i et konstruktivt og inspirerende samarbejde med kirkeværge Sten Krarup.

Återskapande och restaurering av det ursprungliga kyrkorummet
Att återföra kyrkan så som den stod 1884 skulle innebära att predikstolen skulle flyttas från den södra väggen och placeras på sin ursprungliga plats i koret åt öster. Även Ölandsgolvet från 1947 togs bort och ersattes av ett gult tegelgolv av åttkantigt tegel med svarta hörnstenar. Vid detta tillfälle installerades även golvvärme, ytorna i kyrkan reparerades och takvalvets målade dekor restaurerades.
Kyrkbänkarna hade byggts om flera gånger genom åren, senast runt 1970. Även bänkarna återställdes till sitt ursprungliga utseende och försågs med små högtalare för att göra det lättare för kyrkobesökarna att höra prästen. Hela restaureringsprocessen genomfördes på ett konstruktivt och inspirerande sätt i samarbete med kyrkvärden Sten Krarup.


Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Fotos: Thomas Mølvig 

StedVonsild, Danmark
BygherreVonsild Sogns Menighedsråd
TypeRestaurering
År2002 – 2013
StatusUdført
SamarbejdeKirkeværge arkitekt Sten Krarup, Eduard Troelsgård – Rådgivende Ingeniører, Gade og Mortensen Akustik, Konservator tekniker: Søren Møller
FotoThomas Mølvig
PlatsVonsild, Danmark
ByggherreVonsild Sogns Menighedsråd
TypRestaurering
År2002 – 2013
StatusUtfört
SamarbeteKirkeværge arkitekt Sten Krarup, Eduard Troelsgård – Rådgivende Ingeniører, Gade og Mortensen Akustik, Konservator tekniker: Søren Møller
FotoThomas Mølvig
[contact_form]