Kirkens tøndehvælvede loft.

Vonsild Kirke

Vonsild

Vonsild Kyrka

Vonsild

Genskabelse og restaurering af det oprindelige kirkerum
At føre kirken tilbage som den stod i 1884 ville indebære, at prædikestolen skulle flyttes fra kirkens sydlige væg tilbage til sin oprindelige placering i koret mod øst. Ølandsgulvet fra 1947 blev ligeledes fjernet, og et gult teglgulv bestående af ottekantede tegl med sorte hjørnefliser blev efterfølgende produceret og lagt. I samme ombæring blev der installeret gulvvarme, kirkens overflader blev istandsat, og taghvælvets malede dekorationer blev restaureret.
Kirkens bænke var gennem tiden blevet ombygget ad flere omgange og senest omkring 1970. Bænkene blev ligeledes ført tilbage til deres oprindelige udseende og forsynet med små højtalere, så kirkegængerne bedre kan høre præsten. Hele restaureringsprocessen blev gennemført i et konstruktivt og inspirerende samarbejde med kirkeværge Sten Krarup.

Återskapande och restaurering av det ursprungliga kyrkorummet
Att återföra kyrkan så som den stod 1884 skulle innebära att predikstolen skulle flyttas från den södra väggen och placeras på sin ursprungliga plats i koret åt öster. Även Ölandsgolvet från 1947 togs bort och ersattes av ett gult tegelgolv av åttkantigt tegel med svarta hörnstenar. Vid detta tillfälle installerades även golvvärme, ytorna i kyrkan reparerades och takvalvets målade dekor restaurerades.
Kyrkbänkarna hade byggts om flera gånger genom åren, senast runt 1970. Även bänkarna återställdes till sitt ursprungliga utseende och försågs med små högtalare för att göra det lättare för kyrkobesökarna att höra prästen. Hela restaureringsprocessen genomfördes på ett konstruktivt och inspirerande sätt i samarbete med kyrkvärden Sten Krarup.

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter. EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Fotos: Thomas Mølvig 

StedVonsild, Danmark
BygherreVonsild Sogns Menighedsråd
TypeRestaurering
År2002 – 2013
StatusUdført
SamarbejdeKirkeværge arkitekt Sten Krarup, Eduard Troelsgård – Rådgivende Ingeniører, Gade og Mortensen Akustik, Konservator tekniker: Søren Møller
FotoThomas Mølvig
PlatsVonsild, Danmark
ByggherreVonsild Sogns Menighedsråd
TypRestaurering
År2002 – 2013
StatusUtfört
SamarbeteKirkeværge arkitekt Sten Krarup, Eduard Troelsgård – Rådgivende Ingeniører, Gade og Mortensen Akustik, Konservator tekniker: Søren Møller
FotoThomas Mølvig
[contact_form]