Om os

Drachmann Arkitekter

Ole Drachmann och Drachmann Arkitekter har i mer än 40 år arbetat hängivet, målinriktat och ambitiöst med konsultation och restaurering av vissa av Nordens viktigaste kulturarvsbyggnader och historiska miljöer. Vi tar hand om allt från projektutveckling, projektering och byggledning när det gäller restaurering, omvandling och nybyggnation, åt både privata och offentliga byggherrar. Våra ambitioner och visioner är oförändrade, oavsett om vi arbetar för privata eller offentliga byggherrar – att använda vår kunskap, djupgående analyser, hantverkserfarenhet och smarta lösningar i vårt arbete för att bevara, förnya och omvandla arkitektur och det nordiska kulturarvet.

Ole Drachmann og Drachmann Arkitekter har i over 40 år arbejdet dedikeret, målrettet og ambitiøst med rådgivning og restaurering af nogle af Nordens vigtigste kulturarvsbygninger og historiske miljøer. Vi varetager alt fra projektudvikling, projektering og byggeledelse inden for restaurering, transformation og nybyggeri for såvel private som offentlige bygherrer. Uanset om vi arbejder for private eller offentlige bygherrer er vores ambition og vision altid den samme – at bruge vores viden, dybdegående analyser, håndværksmæssige erfaring og intelligente løsninger i bestræbelserne på at bevare, forny og transformere arkitektur og den nordiske kulturarv.


Drachmann Arkitekter blev stiftet i september 2013 af arkitekt MAA Ole Drachmann, der har beskæftiget sig med restaurering, bevaring og nybyggeri siden 1974. For Ole Drachmann startede det hele med en fascination af og interesse for arkitektur, håndværk og materialer, en fascination der siden har udviklet sig til en livslang passion og som afspejles i alle tegnestuens projekter. Drachmann Arkitekter arbejder i spændingsfeltet mellem praktisk viden og metodisk tilgang, hvor fokus ligger på at skabe en balance mellem udvikling og bevaring funderet i en stærk forståelse for stedet, dets kontekst, traditioner og byggeskik. For en succesfuld projektering, tager tegnestuen udgangspunkt i en konstruktiv og positiv dialog med bygherre, håndværkere, konservatorer og samarbejdspartnere, for i fællesskab at finde frem til optimale løsninger, uanset om der arbejdes med restaurering, transformation eller nybyg i historisk kontekst. Tegnestuens kompetencer er dybt forankret i et indgående kendskab til og respekt for selve det arkitektoniske håndværk og et materialekendskab, som tilsammen altid udgør den bærende kraft i enhver restaurering og ombygning. Drachmann Arkitekter udfører opgaver som Slotsarkitekt for Karlskronas forsvarshistoriske anlæg, som Slotsarkitekt for Bäckaskog Slott og som Husarkitekt for Lunds Universitet. Med stor respekt for det strategiske arbejde med kulturarven, arbejder tegnestuen med at skabe bæredygtige og kontinuerlige metoder til at forvalte bygningsværkerne og sikre dem for fremtiden. Med det langsigtede perspektiv for øje, arbejder tegnestuen med at bevare, optimere og udvikle den bygningsmæssige kulturarv gennem forvaltningsstrategier, vedligeholdelsesplaner, langsigtet budgetlægning m.m. Blandt de opgaver som Ole Drachmann og Drachmann Arkitekter gennem årerne har arbejdet med kan nævnes genopbygningen af Christiansborg Slotskirke efter branden i 1992, restaurering af Marmorkirken, Kronborg Slot, Amalienborg, Fredrikskyrkan og Poul Henningsens eget hus i Gentofte. Drachmann Arkitekter bor i historiske rammer i Fæstningens Materialgård, i Frederiksholms Kanal.

Drachmann Arkitekter grundades i september 2013 av arkitekt MAA Ole Drachmann, som har arbetat med restaurering, bevarande och nybyggnation sedan 1974. Redan innan Ole Drachmann började sitt arbete har han haft en fascination och ett intresse för arkitektur, hantverk och material, denna fascination har utvecklats vidare till en livslång passion som återspeglas i arkitektbyråns olika projekt. Drachmann Arkitekter arbetar i området mellan praktisk kunskap och metodiskt förfarande, med fokus på att skapa en balans mellan utveckling och bevarande, allt grundat i en stor förståelse för platsen, sammanhanget, traditioner och byggstil. För att skapa framgångsrik projektering utgår arkitektbyrån från en konstruktiv och positiv dialog med byggherren, hantverkare,konservatorer och samarbetspartners för att gemensamt komma fram till en optimal lösning, oavsett om arbetet gäller restaurering, omvandling eller nybyggnation i ett historiskt sammanhang. Arkitektbyråns kompetens är djupt förankrad i en omfattande kunskap om och respekt för det arkitektoniska hantverket och en materialkunskap som kombinerat alltid utgör bärkraften i en restaurering och ombyggnation. Drachmann Arkitekter utför uppdrag som slottsarkitekt för Karlskronas försvarshistoriska anläggningar, som slottsarkitekt för Bäckaskog Slott och som husarkitekt för Lunds Universitet. Med stor respekt för det strategiska arbetet med kulturarven arbetar arkitektbyrån för att skapa hållbara och kontinuerliga metoder för att förvalta byggnadsverken och säkra dessa för framtiden. Ur ett långsiktigt perspektiv arbetar arkitektbyrån med att bevara, optimera och utveckla det byggnadsmässiga kulturarvet genom förvaltningsstrategier, underhållsplaner, långsiktig budgetplanering med mera. Bland de uppdrag som Ole Drachmann och Drachmann Arkitekter har arbetat med genom åren kan bland annat nämnas återuppbyggnaden av Christiansborg slottskyrka efter branden 1992, restaureringen av Marmorkirken, Kronborg slott, Amalienborg, Fredrikskyrkan och Poul Henningsens eget hus i Gentofte. Drachmann Arkitekter bor i en historisk miljö i Fæstningens Materialgård, i Frederiksholms Kanal.

Medarbetare

Medarbejdere