Hørsholm Kirke set fra øst.
Hørsholm Kirke set fra øst.

Hørsholm Kirke

Tegnet af arkitekt C.F. Hansen  

Hørsholm Kirke ligger smukt på en ø i det der tidligere var barokparken ved det nedrevne Hirschholm Slot. Drachmann Arkitekter har fået til opgave at løse de fugtproblemer, som i mange år har plaget facaderne på Hørsholm Kirke. Kirken er et værdifuldt stykke dansk bygningskulturarv med rødder tilbage til Kong Frederik VI. Da man i 1810-12 nedbrød Hirschholm Slot, og i øvrigt genbrugte byggematerialerne i blandt andet  Christiansborg Slotskirke, lod man den sydøstlige pavillon, der rummede slotskapellet blive stående til fortsat brug for menigheden. I 1813 gennemførtes en nødtørftig istandsættelse, som viste sig helt utilstrækkelig og i 1816 blev der bevilget ca. 20.000 rdl. til en hovedreparation.

Hørsholm kyrka ligger vackert belägen på en ö i det som tidigare var barockparken vid det rivna Hirschholm slott. Drachmann Arkitekter har fått i uppgift att åtgärda fuktproblemen som under många år orsakat problem för fasaden på Hørsholm kyrka. Kyrkan är ett viktigt danskt byggnadskulturarv med rötter ända tillbaka till kung Frederik VI. När man rev Hirschholm Slott 1810–1812 och återanvände byggmaterialen till bland annat Christiansborg slottskyrka lät man den sydöstra paviljongen, som innehöll slottskapellet, stå kvar för att fortsätta användas av församlingen. 1813 genomfördes en nödtorftig reparation som visade sig vara otillräcklig och 1816 beviljades ungefär 20 000 riksdaler till huvudreparation.

Hovedreparationen blev imidlertid aldrig igangsat, idet arkitekten C.F. Hansen meddelte, at det ikke kunne betale sig at reparere kirkepavillonen når man for de samme penge kunne opføre en ny og passende kirke til menigheden.  C.F. Hansen udarbejdede 3 forslag til en ny kirke, som alle fremstillede bygninger der var større end det oprindelige slotskapel. Kong Frederik VI valgte derefter et forslag, der kom til at danne grundlag for det endelige projekt. Det udvalgte projekt var i plan og ydre stærkt inspireret af C.F. Hansens tidligere arbejde med Vor Frue Kirke i København. Byggeriet af kirken indledtes i efteråret 1820 og den 21.september 1823 kunne Hørsholm Kirke indvies. Sammen med Eduard Troelsgård – Rådgivende Ingeniører, udarbejdede tegnestuen en undersøgelse, som kortlagde kirkens fugtproblemer samt forslag til udbedring af skader.

Huvudreparationen sattes dock aldrig i verket eftersom arkitekten C.F. Hansen meddelade att det inte var ekonomiskt försvarbart att reparera kyrkopaviljongen, när man för samma summa pengar kunde uppföra en ny och lämplig kyrka till församlingen. C.F. Hansen tog fram tre förslag på en ny kyrka, som alla var byggnader som var större än det ursprungliga slottskapellet.
C.F. Hansen tog fram tre förslag på en ny kyrka, som alla var byggnader som var större än det ursprungliga slottskapellet. Kung Frederik VI valde därefter ut ett förslag som fick utgöra grunden till det slutliga projektet.

Det utvalda projektet var i planering och sitt yttre mycket inspirerat av C.F. Hansens arbete med Vor Frue Kirke i Köpenhamn. Byggnationen av kyrkan påbörjades hösten 1820 och den 21 september 1823 invigdes Hørsholm kyrka.

Drachmann Arkitekter har 25 års erfarenhet inom restaurering och underhåll av kyrkobyggnader. Tillsammans med Eduard Troelsgård – Rådgivende Ingeniører, genomförde arkitektbyrån en undersökning för att kartlägga kyrkans fuktproblem, samt förslag för att åtgärda skadorna.
Hørsholm kyrka sett från öster.StedHørsholm
BygherreHørsholm Kirkes Menighedsråd
BevaringsstatusKirke
TypeVedligehold og fugtproblematik
År2014
StatusUdført
PlatsHørsholm
ByggherreHørsholm Kirkes Menighedsråd
BevaringsstatusKyrka
TypUnderhåll och fuktproblem  
År2014
StatusUtfört
[contact_form]