Fredrikskyrkan set på tværs af kirkeskibet. Foto: Jens Lindhe
Fredrikskyrkan set på tværs af kirkeskibet. Foto: Jens Lindhe

Frederikskyrkan

Karlskrona

Drachmann Arkitekter har taget Fredrikskyrkan med ind i fremtiden. Menigheden i kirken har en vision om at ville transformere Fredrikskyrkan til en mere aktiv kirke, hvor kirkens besøgende i højere grad kan mærke nærværet fra andre besøgende og kirkens medarbejdere. Det har blandt andet sat krav til en større fleksibilitet i kirkerummets indretning. Dette har Drachmann Arkitekter sikret med en omfattende kirkerestaurering og nyindretning af kirken. Projektet er udført med respekt for de historiske materialer og ved at bruge forenelige og nye materialer, som har en lang levetid og patinerer smukt.

Drachmann Arkitekter har hjälpt Fredrikskyrkan in i framtiden. Kyrkans församling har en vision om att omvandla Fredrikskyrkan till en mer aktiv kyrka där kyrkobesökarna i högre grad kan känna av närvaron av andra besökare och kyrkans medarbetare. Detta har bland annat ställt krav på ökadeflexibilitet av inredningen i kyrkorummet. Detta har Drachmann Arkitekter säkerställt genom en omfattande restaurering och inredning av kyrkan. Projektet har utförts med respekt för de historiska materialen och genom att använda förenliga och nya material som har lång livslängd och som bara blir vackrare med tiden.

Plantegning

Kulturhistorie og arkitektur

Trefaldighetskyrkan og Fredrikskyrkan er begge centralt placeret ved stortorvet i Karlskrona og regnes i dag som den klassiske romerske baroks fornemmeste monumenter i Sverige. Kirken, der er tegnet af den svenske arkitekt Nicodemus Tessin d.y., blev indviet i 1744. Barokkens stilideal blev anvendt for at fremvise Sverige som en stormagt, og kirken som symbolbygning står i dag som en magtmanifestation af dette. Fredrikskyrkan blev sammen med flådehavnen i Karlskrona optaget på UNESCOs verdensarvsliste i 1998.
Indvendigt fremstod kirken før restaurering hvidkalket med et kalkstensgulv (Ölandssten) som changerer i grønne, grå og røde nuancer. Revner i vægge og hvælv er blevet restaureret. Gammel limfarve er fjernet og kalket. Kirken er blevet energioptimeret, og der er installeret gulvvarme i hele kirken. Dette indebar, at alle Ølandsfliserne forsigtigt måtte tages op, mærkes og opbevares, indtil gulvvarmen var udført og fliserne igen kunne genplaceres på deres oprindelige plads.

Både Trefaldighetskyrkan och Fredrikskyrkan är centralt placerade vid stortorget i Karlskrona och räknas idag som den klassisk romerska barockens förnämsta monument i Sverige. Kyrkan, som ritades av den svenske arkitekten Nicodemus Tessin d.y., invigdes 1744. Barockens stilideal användes för att framhäva Sverige som en stormakt och kyrkan som symbolbyggnad står idag som en maktmanifestation för detta. 1998 upptogs Fredrikskyrkan på UNESCO:s världsarvslista, tillsammans med flotthamnen i Karlskrona. Invändigt var kyrkan vitkalkad med kalkstensgolv (Ölandssten) som skimrar i gröna, grå och röda nyanser. Sprickor i väggar och valv har restaurerats. Gamla limfärger har tagits bort och det har kalkats med ny kulekalk. Kyrkan har energioptimerats och man har installerat golvvärme i hela kyrkan. Detta innebar att man var tvungen att försiktigt fick ta upp all Ölandssten, märka och lagra stenen tills golvvärmen installerats och därefter återplacerades stenen på sin ursprungliga plats.

Arbejdsrum skabt over kirkens pulpitur i syd. Foto: Jens Lindhe

En levende kirke i en levende verdensarv

Fredrikskyrkan har gennem tiden gennemgået en række istandsættelser, senest i 1913-1915, hvor blandt andet kirkebænkene kom til. Nyindretningen af kirken har ført den tilbage til sit oprindelige udtryk som Tessin d.y. havde tænkt. Tidssvarende løsninger er tilføjet passende til kirkens liv i dag.
Kirkerummets arkitektoniske stil er stærkt og entydigt, hvilket gør at rummet kan bære disse ændringer uden at miste sine bærende kulturhistoriske kvaliteter. Dermed går de moderne elementer i dialog med den oprindelige arkitektur, og tilføre et nyt lag til verdensarven.

Fredrikskyrkan har under årens lopp genomgått en rad olika reparationer, senast 1913-1915, då bland annat kyrkbänkarna kom till. Den nya inredningen har fört kyrkan tillbaka till det ursprungliga uttryck som Tessin d.y. avsåg. Moderna lösningar har tillförts för att passa kyrkans liv idag. Kyrkorummets arkitektoniska stil är starkt och entydigt, vilket medför att rummet klarar dessa förändringar utan att förlora sina bärande kulturhistoriska kvaliteter. På så sätt går de moderna elementen hand i hand med den ursprungliga arkitekturen och tillför ett nytt lager till världsarvet. Kyrkorummets arkitektoniska stil är starkt och entydigt, vilket medför att rummet klarar dessa förändringar utan att förlora sina bärande kulturhistoriska kvaliteter. På så sätt går de moderna elementen hand i hand med den ursprungliga arkitekturen och tillför ett nytt lager till världsarvet.

Liturgisk symbol på døren ind til konsistorium. Foto: Jens Lindhe

Fredrikskyrkan – et mulitifunktionelt kirkerum

Drachmann Arkitekter har med sit arbejde øget kirkerummets fleksibilitet og skabt en multifunktionel kirke. Hvert eneste element er designet unikt til kirkerummet med fokus på enkelhed og på at få skabt elementer med flere funktionsmuligheder. Kirkebænkene er derfor taget ud af kirken og erstattet med løse stole, som kan opstilles efter behov. Der er desuden etableret et sænkbart stoledepot i kirken. Stoledepotet fungerer ligeledes som scene med seks indbyggede podier til koret, som kan indstilles individuelt. Visionen er, at holde kirken åben døgnet rundt med diakoner, præster og sorgmedarbejdere tilgængelig for de besøgende. Der er derfor sikret universel adgang via hovedtrappen, hvor der blevet introduceret en lift. I våbenhuset er ligeledes etableret nye toiletter og tekøkken. Da der i fremtiden skal være mulighed for, at flere aktiviteter kan foregå i kirken på samme tid, skabes der et rum under hvert pulpitur i korsarmene. Ovenpå det sydlige pulpitur bliver der etableret kontorarbejdspladser og mødelokale for kirkens ansatte. På det nordlige pulpitur opstilles det originale orgel igen, med en ny orgelfacade.

Genom sitt arbete har Drachmann Arkitekter ökat kyrkorummets flexibilitet och skapat en multifunktionell kyrka. Varje enskilt element är unikt designat efter kyrkorummet, med fokus på enkelhet och på att skapa element med flera funktioner. Detta innebär att kyrkbänkarna tagits ut ur kyrkan och ersatts av lösa stolar som kan placeras efter behov. Dessutom har man etablerat en nersänkbar stolförvaring i kyrkan. Stolförvaringen fungerar även som scen, med sex inbyggda podier som kan anpassas individuellt för kören.
Här är visionen att hålla kyrkan öppen dygnet runt med diakoner, präster och sorgearbetare som finns tillgängliga för besökarna. På så sätt säkerställs universell tillgång till huvudtrappan, där man även har installerat en hiss. I vapenhuset har det installerats nya toaletter och en kokvrå.
Eftersom det i framtiden ska vara möjligt att hålla flera aktiviteter samtidigt i kyrkan har det skapats ett rum under varje läktare i korsarmarna. Uppe på de sydliga läktarna har det etablerats kontorsutrymmen och möteslokaler för kyrkans medarbetare. På den norra läktaren ställs originalorgeln upp igen, med en ny orgelfront.

StedKarlskrona, Sverige
BygherreSvenska Kyrkan
BevaringsstatusUNESCOs Verdensarvsliste
TypeRestaurering og transformation
År2014-2018
StatusAfsluttet
Omfang110.000.000 SEK
SamarbejdeEduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, Gade & Mortensen Akustik A/S og Studio Daniel Siim
PlatsKarlskrona, Sverige
ByggherreSvenska Kyrkan
BevaringsstatusUNESCO:s världsarvslista
TypRestaurering och omvandling
År2014-2018
StatusAfslutat
Omfattningng110.000.000 SEK
SamarbeteEduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S, Gade & Mortensen Akustik A/S og Studio Daniel Siim
[contact_form]