Universitethuset set fra Universitetpladsen.

Universitethuset

Lund

Universitetshuset

Lund

Ole Drachmann blev i 2009 udnævnt til husarkitekt for Universitethuset i Lund og de tilhørende bygninger. Han har i kraft af sit hverv det overordnede ansvar for alle vedligeholdelsesarbejder, ombygninger og ændringer i bygningernes konstruktion og arkitektoniske udtryk.

2009 utnämndes Ole Drachmann till husarkitekt för Universitetshuset i Lund och de tillhörande byggnaderna. Han har i kraft av sitt arbete det övergripande ansvaret för alla underhållsarbeten, ombyggnationer och ändringar av byggnadens konstruktion och arkitektoniska uttryck.

Restaurering

Drachmann Arkitekter utför löpande arbeten på byggnaderna för att säkerställa att kulturarvet och de arkitektoniska kvaliteterna bevaras. Kombinerat med detta tar arkitektbyrån fram lösningar som möjliggör att byggnaderna kan leva upp till de behov som ett modernt universitet har. För arkitektbyrån är det viktigt att bevarandet av kulturarv inte skapar museala rum som man gör vid en restaurering, utan att byggnaderna kan fortsätta att användas som ett levande kulturarv.

Länk: SFV

Drachmann Arkitekter udfører løbende arbejder på bygningerne for at sikre, at deres kulturarv og arkitektoniske kvaliteter bevares. Samtidigt udvikler tegnestuen løsninger, som muliggør, at bygningerne kan leve op til et moderne universitets behov. For tegnestuen er det vigtigt i bevarelsen af kulturarv, at det ikke er museale rum, der skabes ved en restaurering, men at bygningerne forsat anvendes som en levende kulturarv.

Link: SFV

Universitethuset plantegning, stueetage

StedLund, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypeRestaurering og vedligehold
År 2009 –
StatusIgangværende
PlatsLund, Sverige
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevarandestatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypRestaurering och underhåll
År 2009 –
StatusIgangværende
[contact_form]