Universitethuset set fra Universitetpladsen.

Universitetshuset

Lund

Universitetet i Lund er ét af de ældste og mest prestigefyldte universiteter i Europa med ca. 44.000 studerende. Universitetet udgør en stor andel af Lund, og Den ældste del, Kungshuset, blev bygget i slutningen af 1500-tallet. Undervisningsfaciliteternes historie spænder dermed over mange århundreder. Universitetshuset, som er universitets hovedbygning, er tegnet af Helgo Zetterwall, en af Sveriges mest anerkendte arkitekter. Universitetshuset stod færdigt i 1873 og ligger i Lundagården.
Bygningen udmærker sig ved at have bevaret sit arkitektoniske udtryk op til i dag samtidig med at bygningsværket har dannet rammerne for en moderne arbejdsplads. Udover Universitetshuset består universitetskomplekset af Kungshuset, Palaestra, Arkæologen og Det Historiske Museum.

Universitetet i Lund är ett av de äldsta och mest prestigefyllda universiteten i Europa och har ungefär 44 000 studenter. Universitetet utgör en ganska stor del av Lund och den äldsta delen, Kungshuset, byggdes i slutet av 1500-talet. Undervisningsfaciliteternas historia spänner alltså över många århundraden.
Universitetshuset, som är universitetets huvudbyggnad, ritades av en av Sveriges mest erkända arkitekter, Helgo Zetterwall. Universitetshuset stod klart 1873 och ligger i Lundagård. Byggnaden utmärker sig genom bevarandet av det arkitektoniska uttrycket, samtidigt som byggnaden fungerar som en modern arbetsplats. Utöver Universitetshuset består universitetskomplexet även av Kungshuset, Palaestra, Arkeologen och Historiska museet.


Ole Drachmann blev i 2009 udnævnt til husarkitekt for Universitethuset i Lund og de tilhørende bygninger. Han har i kraft af sit hverv det overordnede ansvar for alle vedligeholdelsesarbejder, ombygninger og ændringer i bygningernes konstruktion og arkitektoniske udtryk.

2009 utnämndes Ole Drachmann till husarkitekt för Universitetshuset i Lund och de tillhörande byggnaderna. Han har i kraft av sitt arbete det övergripande ansvaret för alla underhållsarbeten, ombyggnationer och ändringar av byggnadens konstruktion och arkitektoniska uttryck.

Restaurering

Drachmann Arkitekter utför löpande arbeten på byggnaderna för att säkerställa att kulturarvet och de arkitektoniska kvaliteterna bevaras. Kombinerat med detta tar arkitektbyrån fram lösningar som möjliggör att byggnaderna kan leva upp till de behov som ett modernt universitet har.
För arkitektbyrån är det viktigt att bevarandet av kulturarv inte skapar museala rum som man gör vid en restaurering, utan att byggnaderna kan fortsätta att användas som ett levande kulturarv.

Länk: SFV

Drachmann Arkitekter udfører løbende arbejder på bygningerne for at sikre, at deres kulturarv og arkitektoniske kvaliteter bevares. Samtidigt udvikler tegnestuen løsninger, som muliggør, at bygningerne kan leve op til et moderne universitets behov.
For tegnestuen er det vigtigt i bevarelsen af kulturarv, at det ikke er museale rum, der skabes ved en restaurering, men at bygningerne forsat anvendes som en levende kulturarv.

Link: SFV

Universitethuset plantegning, stueetage
StedLund, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypeRestaurering og vedligehold
År 2009 –
StatusIgangværende
PlatsLund, Sverige
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevarandestatusStatsligt Byggnadsminne, SBM
TypRestaurering och underhåll
År 2009 –
StatusIgangværende
[contact_form]