Kronoberg Bro

Växsjö

I 2016 blev Drachmann Arkitekter indbudt til at deltage i en konkurrence om at tegne et forslag til en ny gangbrosforbindelse fra fastlandet til slotsruinen i Växjö. Den eksisterende gangbro går fra den gamle vagtholm til staldholmen. Der er også en kortere gangbro, der forbinder staldholmen med slotsholmen. En af konkurrencebetingelserne var, at søens vandmiljø skulle skånes ved at etablere så få bropiller som muligt.

2016 blev Drachmann Arkitekter inbjudna att delta i en tävling om att rita ett förslag till en ny gångbroförbindelse från fastlandet till slottsruinen i Växjö. Den befintliga gångbron går från den gamla vaktholmen till stallholmen. Det finns även en kortare gångbro som förbinder stallholmen med slottsholmen. Ett av tävlingsvillkoren var att sjöarnas vattenmiljö skulle skonas genom att använda så få bropelare som möjligt.

Fra Fastland til Kronobergs Slotsruin konkurenceforslag

Drachmann Arkitekters forslag gik ud på at skabe en gangbro, der kunne sikre universal adgang til slotsruinen. Det blev løst ved at lade broen fortsætte hen over staldholmen og erstatte de to separate broer med en samlet gangbro. Selve brokonstruktionen er en stålkonstruktion med balustrene svejset sammen med de bærende fag, som består af T-profiler. Undersiden af T-profilerne er delvist afskåret, så opbygningen får et lettere udtryk. Gangbroens plankedæk er af lærketræ og fastgjort til tre spinkle I-profiler.

Från fastlandet till Kronobergs Slottsruin, tävlingsförslag

Drachmann Arkitekters förslag gick ut på att skapa en gångbro som kunde ge universell åtkomst till slottsruinen. Detta löstes genom att låta bron fortsätta över till stallholmen och ersätta de två separata broarna med en gångbro.
Själva brokonstruktionen är en stålkonstruktion med räcket svetsat i det bärande verket, bestående av T-profiler. Undersidan av T-profilerna är delvis avskurna för att ge konstruktionen ett lättare uttryck. Gångbrons däck är av lärkträ och fästs med tre smäckra I-profiler.

Visualisering af broen til slotsruinen.
Situationsplan
Sted Växjö, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
TypeKonkurrence
År2016
StatusAfleveret
Plats Växjö, Sverige
ByggherreStatens Fastighetsverk
TypKonkurrence
År2016
StatusFärdigställt
[contact_form]