Pelarsalen 1929 Foto: Per Bagge.
Pelarsalen 1929 Foto: Per Bagge.

Pelar Salen

Universitethuset i Lund

I det inderste af Universitetshuset i Lund finder man universitetets festsal – Pelarsalen. Den består af tre rum, hvoraf de to er egentlige sale, mens det tredje rum er apsis-formet. Oprindeligt var Pelarsalen tegnet til at rumme universitets historiske museum, som blandt andet bestod af en samling af statuer, buster og relieffer. Museets samling voksede med tiden og blev flyttet til Historiska Museum. I dag bruges den ene sal mest i forbindelse med receptioner og forelæsninger, mens den anden sal fortrinsvist anvendes som pauserum og café for universitetshusets personale. Pelarsalen, indgå som helhed i Universitetshuset i Lund. Drachmann Arkitekter gennemførte i 2016 renovering af den historiske festsal.

I det innersta av Universitetshuset i Lund finns universitetets festsal – Pelarsalen. Den består av tre rum, varav två egentligen är salar och det tredje rummet har absidformat. Ursprungligen ritades Pelarsalen för att inrymma universitetets historiska museum, som bland annat bestod av en samling statyer, byster och reliefer. Med tiden växte museets samling och flyttades till Historiska museet. Idag används den ena salen huvudsakligen i samband med mottagningar och föreläsningar, medan den andra salen huvudsakligen används som uppehållsrum och café för personalen på universitetet. Pelarsalen ingår som en helhet i Universitetshuset i Lund. 2016 genomförde Drachmann Arkitekter en renovering av den historiska festsalen.

Pelarsalen efter renoveringen.

Renovering

Pelarsalen var sliten och i samband med renoveringen installerades ett nytt ventilations- och värmesystem. Det gamla parkettgolvet bröts upp och ersattes med ett nytt, där man har byggt in konvektorer och eluttag i golvboxar, på så sätt blir salens inredning flexiblare och kan i framtiden användas till flera olika ändamål.

Pelarsalen var nedslidt, og der blev i forbindelse med renoveringen etableret nyt ventilation- og varmesystem. Det gamle parketgulv blev brudt op og erstattet med et nyt, hvor der er indbygget konvektorer og el-udtag i gulvbokse, så salens indretning bliver mere fleksibel og kan anvendes til flere forskellige formål i fremtiden.

Färgsättning

Farvesætning

Färgsättningen i Pelarsalen har ändrats flera gånger sedan Universitetshuset uppfördes. Drachmann Arkitekter har tillsammans med SFV utfört ny färgsättning av Pelarsalens rum, med utgångspunkt i de genomförda färglageranalyserna. Resultatet har blivit en enkel färgsättning som strävar åt rummets ursprungliga färgsättning.
Länk: SFV

Pelarsalens farvesætning har siden opførelsen af Universitetshuset ændret sig flere gange. Drachmann Arkitekter har sammen SFV udført en ny farvesætning til Pelarsalens rum med udgangspunkt i farvelagsundersøgelser. Resultatet er blevet en enkel farvesætning, der lægger sig op ad rummenes oprindelige farvesætning.
Link: SFV

Konvektorrist i apsis. Konvektorens rist er udført i bruneret messing.
Udsnit af smedearbejde.
PlatsLund, Sverige
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatligt byggnadsminne, SBM
TypRenovering
År2016
StatusUtført
StedLund, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatligt byggnadsminne, SBM
TypeRenovering
År2016
StatusUdført

[contact_form]