Drottningskär, til højre ses Donjonen.
Drottningskär, til højre ses Donjonen.

Drottningskär Kastell

Karlskrona

Drottningskär Kastell opført i slutningen af 1600-tallet, ligger ud for Aspö syd for Karlskrona. Forsvarsværket er tegnet af militærmanden og arkitekten Erik Dalhberg. Kastellet er forbundet til Aspö via en træbro. Hovedformålet med forsvarsværket Drottningskär Kastel var at hindre fjendtlige fartøjer adgang til Karlskrona. Bastionerne og fæstningsmuren på kastellet var tæt pakket med kanoner rettet mod indløbet, klar til at nedkæmpe en indtrængende fjende. På landsiden på Aspö er der ligeledes bastioner for at sikre sig mod eventuelle angreb fra landsiden. Dog er der i hele dets 300 års historie endnu ikke affyret et eneste skud mod fremmede magter. Donjonen fungerede foruden som lager for krudt også som bolig for mandskabet. Kommandanten boede i en mindre træbygning ved siden af donjonen. Året rundt gæster besøgende dette historiske kulturmiljø, som i dag også huser både en restaurant og et museum.

Drottningskärs Kastell uppfördes i slutet av 1600-tallet och ligger utanför Aspö söder om Karlskrona. Försvarsbyggnaden är ritad av militären och arkitekten Erik Dahlberg. Kastellet är förbundet till Aspö via en träbro. Huvudsyftet med försvarsbyggnaden Drottningskär Kastell var att hindra fientliga fartyg från att ta sin in till Karlskrona. Bastionerna och fästningsmuren på kastellet var fulla med kanoner som var riktade mot inloppet och redo att bekämpa en inträngande fiende. På landsidan på Aspö finns också bastioner för att skydda mot eventuella angrepp från landsidan. Det har dock aldrig, under dess 300-åriga historia, avfyrats ett enda skott mot främmande makter. Kärntornet fungerade, utöver som lager för krut, även som bostad för manskapet. Kommendanten bodde i en mindre träbyggnad intill kärntornet. Denna historiska kulturmiljö tar emot besökare under hela året och idag finns här både en restaurang och ett museum.

Nyindretning: fra krudtkammer til restaurant

Siden 1997 har man anvendt krudtkammeret som serveringslokale, og i kommandantens hus finder man i dag køkken. Drachmann Arkitekter har siden 2015 haft tilsyn med bygningerne og har senest stået for en nyindretning og belysningsplan for restauranten i det nordlige krudtmagasin. Tegnestuens har med sin nyindretning af og belysningsplan for restauranten ønsket at skabe et enkelt udtryk, som understøtter bygningens historie. Drachmann Arkikter sikrer med sit fortsatte arbejde Drottningskär Kastell som en levende kulturarv, og at stedet med Dahlbergs egen formulering forbliver ”Skönaste Siööcastelet uti hela Europa”.

Link: SFV

Ny inredning – från krutkammare till restaurang

Sedan 1997 har man använt krutkammaren som serveringslokal och i kommendantens hus finns idag köket. Drachmann Arkitekter har sedan 2015 haft tillsynen över byggnaderna och under den senaste tiden stått för inrednings- och belysningsplan för restaurangen i det norra krutmagasinet. Arkitektbyrån har med den nya inredningen och belysningsplanen för restaurangen försökt skapa ett enkelt uttryck som understryker byggnadens historia.
Drachmann Arkitekter vill med sitt arbete säkerställa Drottningskär Kastell som ett levande kulturarv och att platsen, som Dahlberg själv uttryckte det, förblir “Skönaste Siööcastelet uti hela Europa”.

Länk: SFV

Bastionen mod syd.
Udsnit af Donjonens kvadremurværk.
StedKarlskrona, Sverige
Bygherre Statens Fastighetsverk
BevaringsstatusUNESCOs Verdensarvsliste
TypeIndretning og vedligehold
År2015-
StatusIgangværende
PlatsKarlskrona, Sverige
Byggherre Statens Fastighetsverk
BevarandestatusUNESCO:s världsarvslista
TypIndretning og vedligehold
År2015-
StatusPågående
[contact_form]