Marinmuseums indgang.

Marinmuseum

Karlskrona

Marinemuseet er opført i 1997 og danner rammen om Karlskronas marinehistorie, der både bliver fortalt og illustreret gennem de mange galionsfigurer, skibsmodeller og ubåde. Museet har årligt ca. 250.000 besøgende. Bygning ligger på Stumholmen med udsigt til flyghangaren og Slup- och Barkasskjulet.

Marinmuseet uppfördes 1997 och inrymmer Karlskronas marinhistoria, som både berättas och illustreras genom ett flertal galjonsfigurer, skeppsmodeller och ubåtar. Museet har ungefär 250 000 besökare varje år. Byggnaden ligger på Stumholmen med utsikt över flyghangaren och Slup- och Barkasskjulet.

Oplevelsesfremmende nyindretning af Marinmuseum

På Marinmuseum i den historiske by Karlskrona har Drachmann Arkitekter været involveret i en del forskellige projekter, der alle omhandler ændringer af museets indretning, så de besøgende oplever en nem og intuitiv bevægelse gennem museet.
I forbindelse med at flytte museets bibliotek og indrette nye administrationslokaler har tegnestuen udført rumanalyser og forslag til nye strukturer og arkitektoniske rum, der skal indrettes til et kreativt kontormiljø. Museets cafe er velbesøgt, og gæsterne har gennem nogen tid ønsket at få forbedret akustikken. Det projekt omfattede derfor opsætning af akustiskregulerende plader på de eksisterende lofter og på et stort vægareal i udstillingsarealet på første etage. På den akustiske vægoverflade har man integreret ophængningsskinner, som kan bære tunge udstillingsgenstande. I cafeen er desuden formgivet ny serveringsdisk, og i medarbejderområdet er der blevet indrettet køkken og frokoststue. På arealerne udenfor og omkring museet er der projekteret skridsikring af flugtveje og udarbejdet et forslag til facaderenovering.

Link: Marinmuseum    Link: SFV

Upplevelsefrämjande inredning

På Marinmuseet i den historiska staden Karlskrona har Drachmann Arkitekter varit involverade i flera olika projekt som alla rör förändringar av museets inredning, så att besökarna får en enkel och intuitiv förflyttning genom museet.
I samband med en flytt av museets bibliotek och inredningen av nya administrationslokaler har arkitektbyrån utfört rumsanalyser och tagit fram förslag på ny struktur och arkitektoniska rum som ska inredas för en kreativ kontorsmiljö. Museets café är välbesökt och gästerna har under längre tid önskat att man skulle förbättra akustiken. Projektet omfattade därför uppsättning av akustikreglerande plattor i de befintliga taken och på en stor väggyta på utställningens första våning. På den akustiska väggytan har man byggt in upphängningsskenor som klarar tunga utställningsföremål. I café-delen har man även formgivit en ny serveringsdisk och i medarbetarutrymmet har man inrättat ett kök och ett lunchrum. På ytorna utanför och runt museet har det projekterats för halkskydd i utrymningsvägar och det har tagits fram förslag för fasadrenovering.

StedKarlskrona, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusUNESCOs verdensarvliste
TypIndretning og vedligehold
År2015 –
StatusIgangværende
PlatsKarlskrona, Sverige
ByggherreStatens Fastighetsverk
BevarandestatusUNESCO:s världsarvslista
TypInredning och underhåll
År2015 –
StatusPågående
[contact_form]