Sølyst hovedbygning efter restaureringen.

Sølyst

Klampenborg

500 års historie ligger i jorden omkring Sølyst. Den første kendte bygning på stedet var Kong Hans ophavsmanden til. I 1760 ombyggede Købmand Just Fabricius landstedet til den nuværende form. Siden 1949 har Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab ejet bygningerne, der udgør Sølyst i Klampenborg. 

I marken runt Sølyst finns 500 års historia. Den första kännetecknande byggnaden på platsen var Kung Hans upphovsman till. 1760 byggde köpmannen Just Fabricius om lantstället till dess nuvarande form. Sedan 1949 är det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab och Danske Broderskabs som ägt byggnaderna som utgör Sølyst i Klampenborg.


I 2010 var Ole Drachmann, som partner hos Erik Møller Arkitekter, ansvarlig for en gennemgribende istandsættelse af både hovedbygning og pavilloner.
Drachmann Arkitekter har efterfølgende udarbejdet et vedligeholdelsesprogram for landstedet Sølyst. Vedligeholdelsesprogrammet omfatter hver enkelt bygning. Og de enkelte bygningsdele gennemgås for at vurdere deres tilstand, trang, restlevetid og investeringsforventninger. Til sidst udarbejdes en beskrivelse i form af en rapport, der beskriver de forventede restaurerings- og vedligeholdelsesarbejder over en 10-årig periode.

2010 var Ole Drachmann, som partner hos Erik Møller Arkitekter, ansvarig för de genomgripande reparationerna av både huvudbyggnaden och paviljonger.
Därefter har Drachmann Arkitekter tagit fram ett underhållsprogram för Sølyst. Underhållsprogrammet omfattar varje enskild byggnad. Varje enskild byggnadsdel kontrolleras för att avgöra dess status, behov, kvarvarande livslängd och investeringsförväntningar. Slutligen utarbetades en rapport som beskriver förväntat restaurerings- och underhållsarbete sett över 10 års tid.

Interiør.

De gamle træfacader var gennem årene blevet malet med mange forskellige produkter og måtte først skrabes helt rene for malingslag, inden de kunne olieimprægneres og males på ny med linoliemaling. Hovedtrappen blev erstattet af en ny svungen trappe og bygningens tag blev istandsat, undertag etableret og ny tagbeklædning lagt på. Restaurationskøkkenet blev radikalt ombygget med fokus på arbejdsmiljø, forbedret ventilation og mere rationelle arbejdsgange. Under terrassen mod øst blev der bygget en ny vinkælder. Festsalen fik et nyt ventilationsanlæg, som er skjult i loftets stukdekoration og alle øvrige lokaler blev istandsat. Et lille rum mellem festsalen og musikstuen, formentlig dekoreret af G.F. Hetsch, blev også restaureret. Projektet omfattede også en indretning af et skivemuseum i stalden og kontorlokaler i Kavalerboligen. På begge bygninger blev de imponerende tagkonstruktioner udskiftet. Ankomstplads og parkeringsareal blev omlagt i samarbejde med GHB Landskab. 

De gamla träfasaderna har genom åren målats med många olika produkter och behövde först skrapas rena innan man kunde impregnera med olja och måla med ny linoljefärg. Huvudtrappan ersattes av en ny svängd trappa och byggnadens tak reparerades, undertak monterades och ny takbeklädnad lades på. Köket byggdes om radikalt med fokus på arbetsmiljö, förbättrad ventilation och rationellare arbetsförlopp. Under terrassen mot öster byggdes en ny vinkällare. Festsalen fick ny ventilationsanläggning som är dold i takets rumsdekor och alla övriga lokaler renoverades. Ett litet rum mellan festsalen och musikrummet, troligen dekorerat av G.F. Hetsch, blev också restaurerat. Projektet omfattade även inredning av ett museum i stallet och kontorslokaler i kavaljerbostaden. På båda byggnaderna bytte man ut imponerande takkonstruktioner. Ankomstplatts och parkeringsyta lades om i samarbete med GHB Landskab.


Ole Drachmann stod for løsning af opgaven som partner hos Erik Møller Arkitekter.
EMA er indehaver af rettighederne til projektet.

Ole Drachmann ansvarade för uppdraget, som partner hos Erik Møller Arkitekter.
EMA innehar rättigheterna till projektet.

Sølysts bræddebeklædte facade
StedKlampenborg
BygherreDet Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab
BevaringgtatusBevaringsværdigt
TypeRestaurering og Vedligeholdelsesprogram 
År2010, 2013
StatusUdført
SamarbejdeGHB Landskab v. Jacob Fisher
FotoOle Drachmann
PlatsKlampenborg
ByggherreDet Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderskab
BevarandestatusBevaringsvärdigt
TypeRestaurerings- och underhållsprogram  
År2010, 2013
StatusUtfört
SamarbeteGHB Landskab v. Jacob Fisher
FotoOle Drachmann
[contact_form]