Syd facade Foto: Jens Lindhe.

PHs eget hus

Gentofte

Bygningens levetid og medfødte problematikker havde i årene op til restaureringen sat sit tydelige præg. Der blev både konstateret et udskridende fundament, fugtskader, skimmelsvamp, skrukke pudslag, korroderede vinduer, fragmenterede facadeblokke og et generelt slid bygningen igennem. Bygningen stod næsten intakt i sin oprindelige arkitektoniske byggestil og husets interiør og dets farvesætning havde ikke ændret sig betydeligt siden Poul Henningsens tid. Drachmann Arkitekters restaurerings- og bevaringsarbejde tog udgangspunkt i bygningens kulturhistoriske lag, som en måde at formidle bygningens historie og særlige signifikans. Projektets formål var at sikre kulturarven for fremtiden samtidig med at bygningen igen kan anvendes for en familie.

Byggnadens levnadstid och de medfödda problemen hade under åren fram till restaureringen satt sina tydliga spår. Man kunde konstatera glidande fundament, fuktskador, mögelsvamp, skador i putsen, murkna fönster, skadade fasadblock och en generellt sett sliten byggnad. Byggnaden var nästan intakt i sin ursprungliga arkitektoniska byggnadsstil och interiören i huset och färgsättningen hade inte ändrats i någon betydande mening sedan Poul Henningsens tid. Drachmann Arkitekters restaurerings- och bevaringsarbete tog avstamp i byggnadens kulturhistoriska arv, som ett sätt att förmedla byggnadens historia och specifika betydelse. Projektets syfte var att säkra kulturarvet för framtiden, samtidigt som byggnaden åter skulle kunna användas av en familj.

Kig mod spise- og kaminstue, hvor den genskabte polykromiske funktionalistiske farvesætning understreger rummenes proportioner og materialesammensætning. Foto: Jens Lindhe.
Opstalt nord.
Kig fra fordelingsgang op igennem bygningens hovedakse. Foto: Jens Lindhe.
Film af malermester Heidi Zilmer

Drachmann Arkitekter udarbejdede en restaureringsstrategi, som havde til formål at værne om husets bevaringsværdier og samtidig skabe de bedste muligheder for at sikre bygningsarven. I dag er det udskridende fundament rettet op og huset har undergået en miljøsanering og energioptimering, hvor der er taget højde for ejendommens karakteristiske detaljering. Desuden er smedejernselementerne blevet restaureret og nænsomme reparationer udført indvendigt såvel som udvendigt ved facadeblokke og sokkel. Den oprindelige funktionalistiske farvesætning er genskabt og husets historiske tapeter gentrykt.

Bygherren, Realdania By & Byg, siger om projektet: ”Renoveringen af huset på Brogårdsvej (…) har ikke alene vakt opmærksomhed; den har også tjent som et skoleeksempel på, hvordan man kan optimere, og ikke mindst energiforbedre et gammelt hus uden at gå på kompromis med den oprindelige arkitektur”. Link: Realdania By og Byg

Drachmann Arkitekter tog fram en restaureringsplan med syfte att skydda husets bevaringsvärde, samtidigt som man skapade bästa tänkbara möjligheter för att säkerställa byggnadsarvet. Idag har det glidande fundamentet korrigerats och huset har genomgått en miljösanering och har energioptimerats, där man har tagit fasta på fastighetens karakteristiska detaljer. Dessutom har smidesjärnselementen restaurerats och man har utfört skonsamma reparationer både invändigt och utvändigt rörande fasadblock och sockel. Den ursprungliga funktionalistiska färgsättningen har återskapats och husets historiska tapeter har reproducerats.

Byggherren, Realdania By & Byg, säger så här om projektet: Renoveringen av huset på Brogårdsvej (…) har inte bara väckt uppmärksamhet, den har även fungerat som skolexempel på hur man kan optimera och, inte minst, energiförbättra ett gammalt hus, utan att kompromissa med den ursprungliga arkitekturen”.  Länk: Realdania By og Byg

Restaurerede historiske stålvinduer- og døre med forsatsrammer. Foto: Jens Lindhe.
PlatsGentofte, Danmark
ByggherreRealdania By & Byg, et helejet Realdaniaselskab
BevaringsstatusFredet
TypRestaurering og energioptimering
År2015-2016
StatusAvlutat
FotosJens Lindhe har fotograferat för Drachmann Arkitekter.
StedGentofte, Danmark
BygherreRealdania By & Byg, et helejet Realdaniaselskab
BevaringsstatusFredet
TypeRestaurering og energioptimering
År2015-2016
StatusAfsluttet
FotosJens Lindhe har fotograferet for DrachmannArkitekter.
[contact_form]