Husmandsted i Pillemark.

Husmandssted

Samsø

Husmandssted

Samsø

Ole Drachmann og Drachmann Arkitekter har over en årrække gennemført en række restaureringsprojekter, som alle har haft til formål at bevare huset i sin autentiske udformning. Projekterne har blandt andet omfattet er række enkle, bæredygtige og langtidsholdbare løsninger som fremtidssikrer huset. Husets stråtag er også blevet omlagt og lagt i henhold til den gamle Samsø-tradition. Alle vinduer er også restaureret og husets facader kalket med kuglekalk og bindingsværket er blevet tjæret.

Ole Drachmann och Drachmann Arkitekter har under flera år genomfört en rad restaureringsprojekt som alla syftat till att bevara husets autentiska utformning. Projekten har bland annat omfattat flera enkla, miljövänliga och långvariga lösningar som säkrar huset för framtiden. Husets halmtak har lagts om och arbetet har utförts i den gamla Samsø-traditionen. Alla fönster har restaurerats och husets fasader har kalkats med kulekalk och korsvirket har tjärats.

StedSamsø
BygherrePrivat
BevaringsstatusFredet
TypeRestaurering
År1997 –
StatusIgangværende
PlatsSamsø
ByggherrePrivat
BevaringsstatusSkyddad
TypRestaurering
År1997 –
StatusPågående
[contact_form]