St. Alban's Church set fra Kastellet.

St. Alban’s Church

København

Den engelske kirke, St. Albarn Church ligger i hjertet af København, blot et stenkast fra byens havn mellem kastellet og esplanaden. I dag er bygningen en aktiv og elsket kirke med mange ugentlige begivenheder. Men dette til trods lider kirken under udtjente og utilgængelige faciliteter, som besværliggør brugen af bygningen. Drachmann Arkitekter har gennemført forundersøgelser af og er totalrådgiver på det samlede fremtidige projekt, som indebærer en ny tilbygning, optimering af toiletfaciliteter, istandsættelse af krypt, stenarbejder til nordfacaden og øget tilgængelighed.

Den engelska kyrkan St. Albarn Church ligger i hjärtat av Köpenhamn, bara ett stenkast från hamnen mellan kastellet och esplanaden. I dag är byggnaden en aktiv och älskad kyrka med många evenemang varje vecka. Trots detta har kyrkan uttjänta och otillgängliga faciliteter som försvårar användandet av byggnaden.  Drachmann Arkitekter har genomfört förundersökningar av och är totalkonsult för det framtida totalprojektet, som innebär en ny tillbyggnad, optimering av toaletter, iordningställande av kryptan, stenarbeten till den norra fasaden och förbättrad tillgänglighet.

Kulturhistoria och arkitektur

Grunden till St. Alban Church anlades av den danskfödda prinsessan Alexandra av Wales 1885. Två år senare, 1887, var kyrkan färdig för den engelska församlingen i Danmark. Placeringen av kyrkan gränsar till kastellets vallgrav, som ett led i de historiska rekreativa kvaliteterna. Kastellet är ett av norra Europas bäst bevarade fästningsverk och är idag ett viktigt kulturhistoriskt minnesmärke, samt ett andrum för köpenhamnarna.

Kyrkan ritades av den engelske arkitekten Sir Arthur Blomfield och uppfördes av arkitektprofessorn Ludvig Fenger. Sir Arthur var en ansedd arkitekt som huvudsakligen arbetade med kyrkobyggnader och restaurering i England. Precis som många andra på sin tid använde Sir Arthur sig av den viktorianska epokens nygotiska stil i sitt formspråk. Ludvig Fenger var förespråkare för den historiska stilen. Han var, precis som Arthur Blomfield, inspirerad av det gotiska men med tegel som huvudsakligt material fick hans arkitektur en utpräglad dansk stil.

Material och renovering

Kyrkans materialsammansättning avspeglar att byggnaden uppkom genom en samverkan mellan engelsk och dansk byggnadsstil och syn på konsten. Kyrkan är, så långt som det var möjligt, byggd som man skulle gjort i England på den tiden, men med nordiska material. St. Albans Church är uppförd i Faxe-kalksten. Utvändigt är den största delen av fasaden klädd med flintsten från Stevns. Spiran är klädd med Ålandssten, taket är klätt med Broseley-tegel från Shropshire och invändigt har man konsekvent använt engelsk kakel. Kyrkans inventarier är i huvudsak engelska och det samma gäller för kyrkans blyinfattade fönsterpartier. På så sätt förmedlar St. Albans Churchs unika formspråk och materialval mötet mellan det engelska och det danska. Arkitektbyrån har tagit avstamp i byggnadens kulturhistoriskt framtagna ritningar för att ta fram ritningar för en tillbyggnad som både i material och i stil passar in med kyrkans helhetsbild.

Kulturhistorie og arkitektur

Grundstenen til St. Alban Church blev lagt af den danskfødte Prinsesse Alexandra af Wales i 1885. To år efter i 1887 stod kirken færdig til den engelske menighed i Danmark. Kirkens placering grænser op til kastellets voldgrav og indgår som en del af fortidsmindets rekreative kvaliteter. Kastellet er et af Nordeuropas fineste bevarede fæstningsværker, som i dag er et vigtigt kulturhistorisk mindesmærke såvel som et åndehul for københavnerne.
Kirken blev tegnet af den engelske arkitekt Sir Arthur Blomfield og udført af arkitekt Professor Ludvig Fenger. Sir Arthur var en anset arkitekt, som primært arbejdede med kirkebygninger og restaurering i England. Som mange på hans tid benyttede Sir Arthur den victorianske tidsperiodes nygotik i sit formsprog. Ludvig Fenger var fortaler for den historistiske stil. Han var ligeledes som Arthur Blomfield gotisk inspireret, men med tegl som foretrukket materiale fik hans arkitektur en udpræget dansk stil.

Materialer og istandsættelse

Kirkens materialesammensætning afspejler, at bygningsværket blev til gennem et samvirke mellem engelsk og dansk byggeskik og kunstsyn. Kirken er så vidt det var muligt bygget som man ville have gjort det i England på sin tid, men med nordiske materialer. St. Alban’s Church er opført i Faxe Kalksten. Udvendigt er størstedelen af facadefladen beklædt med flinteknolde fra Stevns. Spiret er af ålandssten, tagfladen er beklædt med Broseley-teglsten fra Shropshire, og indvendigt er der konsekvent blevet benyttet engelske kakler.
Kirkens inventar er overordnet engelsk, og det samme gør sig gældende for kirkens blyindfattede vinduespartier. St. Alban’s Churchs unikke formsprog og materialevalg formidler derved i sin materialitet mødet mellem det engelske og danske. Tegnestuen har med afsætning i denne kulturhistorie udarbejdet skitseforslag til en tilbygning, som både i materialevalg og stil passer ind i den samlede fortælling om kirken.

St. Alban’s Church set fra Gefionspringvandet.
StedKøbenhavn, Danmark
BygherreSt. Alban’s Church Committee
BevaringsstatusFortidsminde
TypeTilbygning, restaurering og istandsættelse
År2015-
StatusIgangværende
SamarbejdeEduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S og Kirsten Lund-Andersens Tegnestue
PlatsKøbenhavn, Danmark
ByggherreSt. Alban’s Church Committee
BevaringsstatusHistorisk minnesplats
TypTillbyggnad, restaurering och renovering
År2015-
StatusPågående
SamarbeteEduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører A/S og Kirsten Lund-Andersens Tegnestue
[contact_form]