Søetatens Pigeskole

Søetatens Pigeskole

Nyboder

Søetatens Pigeskole blev opført i 1859 af Bernard Seidelin som et fuldendt historicistisk bygningsværk. Bygningen blev opført som pigeskole, med en planløsning der var opdelt i skole placeret omkring aulaen og dertil lejligheder til undervisere længst fra hovedindgangen.

Bygningsværket blev opført med fokus på det gode håndværk, lokale byggeskikke og et klassisk dansk materialevalg. I forlængelse af historicismen blev bygningen rigt dekoreret, blandt andet med hjælp fra orlogsværftets håndværkere, hvorfor bygningen fremstår med en smuk og tydelig detaljering, herunder specialtilvirkede formsten, billedskærerarbejder og relieffer af Thorvaldsen.

Bygningen skiftede funktion fra pigeskole til søofficersskole i 1869. Dette medførte i 1880, at der blev opført en tilbygning mod vest for at tillade indkvartering af kadetterne. Tilbygningen underlagde sig den eksisterende bygnings arkitektoniske fremtoning og medførte blandt andet etableringen af den nuværende lysgård. Søetatens Pigeskole forblev i militær brug frem til 1973, og netop den militærhistoriske påvirkning af bygningsmassen er med til at give bygningen sin særlige karakter. Således kan historien aflæses, som det blandt andet ses i aulaen, hvor 2. verdenskrig har sat sine tydelige spor ved et mørklægningsanlæg af aulaens ovenlys, som stadig findes i dag.

Foto: Jens Lindhe

I årene op til restaureringen havde bygningen lidt under forkert materialebrug og opstigende fugt. Der blev konstateret fugtskader, skrukke pudslag og rådskader. Bygningens store klasselokaler var generelt blevet opdelt med skillerum og nedsænkede lofter. De oprindelige fyldningsdøre var ganske ofte blevet udskiftet med pladedøre og de oprindelige gulve var blevet skiftet ud til mere vedligeholdelsesfrie alternativer. Men dette til trods stod bygningen stadig arkitektonisk som et sammenhængende historicistisk værk gennem sin rige detaljerigdom. Bygningen ejes af Realdania By & Byg som i sommeren 2020 igangsatte den omfattende restaurering af især bygningens indre.

Restaureringsprojektet sørgede for at bevare så meget af de historiske materialer og detaljer som muligt. Tilgangen til bevaringsarbejdet var at tydeliggøre de kulturhistoriske lag gennem at fjerne ikke forenelige materialer og tiltag som havde svækket husets oprindelige karakter. Oprindelige bræddelofter gemte sig bag de nedhængte lofter, aulaens mønstermurværk kan igen ses efter at en senere tids plastikmaling er afrenset, den oprindelige farvesætning er genskabt og pladedøre og moderne gulve er udskiftet med fyldningsdøre og bræddegulve.

For at sikre bygningen for fremtiden har projektet indtænkt den fremtidige brug af bygningen, hvorfor der i forbindelse med restaureringen også er blevet skabt rammer for at bygningen kan anvendes som kontorfaciliteter for en moderne virksomhed.

BygningSøetatens Pigeskole
BygherreRealdania Byg & Byg
År2020 – 2022
TotalrådgiverDrachmann Arkitekter
VVS-ingeniørMartin Funch Rådgivende Ingeniører
Statiker og El-ingeniørKlaus Nielsen Rådgivende ingeniørfirma
Miljø-ingeniørKaarsgaard Rådgivende Ingeniører

[contact_form]