Slup- och Barkasskjulet.
Slup- och Barkasskjulet.

Slup – och Barkasskjulet

Karlskrona

Slup- och barkasskjulet er et stort hus på 60 x 60 meter. Huset er opført i 1787 og tegnet af arkitekten C.P. Nyman. Huset er opført i halvanden etage med udsigt til både land- og vandsiden. Husets avancerede tagkonstruktion består af 10 saddeltage som krydser hinanden. Der hvor tagene krydser hinanden opstår dybe tragte, hvor regnvandet opsamles og bliver ledt ned i tønder, som før i tiden var nyttige i tilfælde af brand. 

Slup- och barkasskjulet är ett stort hus på 60 x 60 meter. Huset uppfördes 1787 och är ritat av arkitekten C.P. Nyman. Huset är byggt som en och ett halvplanshus med utsikt över både land- och sjösidan. Husets avancerade takkonstruktion består av 10 sadeltak som korsar varandra. Där taken korsar varandra uppstå djupa kanaler där regnvatten samlas och leds ner i tunnor, som förr i tiden användes t.ex. vid bränder.


Orlogsstaden Karlskrona kom på Unescos Verdensarvsliste i 1998 og i den forbindelse blev Slup- och barkasskjulet verdensarv. Ole Drachmann har som Slottsarkitekt for bygningen ansvar for at bygningen bevares i god stand.

Örlogsstaden Karlskrona kom med på UNESCO:s världsarvslista 1998 och i samband med detta blev Slup- och barkasskjulet ett världsarv. Som slottsarkitekt har Ole Drachmann ansvar för att byggnaden bevaras i gott skick.

StedKarlskrona
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusUNESCOSs Verdensarvsliste
TypeVedligehold
År2015 –
StatusIgangværende
StedKarlskrona
BygherreStatens Fastighetsverk
BevarandestatusUNESCOSs världsarvslista
TypeUnderhåll
År2015 –
StatusPågående
[contact_form]