Historiska Museet med sit nye indgangsparti.
Historiska Museet med sit nye indgangsparti.

Historiska Museet

Tilbygning forener nyt og gammelt

Efter næsten et års om- og tilbygning har det 100 år gamle Historiska Museet i Lund igen åbnet dørene for gæster. Museets eksisterende noget anonyme indgang har fået en ny lys, luftig og transparent entre, som imødekommende byder velkommen til museets gæster. Museumsbygningen er oprindeligt tegnet af Professor Axel Nyström og blev opført mellem 1840 til 1845 som Bispebolig i Lunds stift. Biskoppen flyttede dog aldrig ind i den ny bolig, og allerede i 1848 flyttede fakulteterne for zoologi, kemi og fysik ind i bygningen, og blev nu en del af Lund Universitet. Efter en omfattende ombygning udført af Theodor Wåhlin flyttede Arkæologien med Historiska Museet i 1918 ind i huset.

Efter nästan ett års renovering och förlängning har det 100 år gamla Historiska museet i Lund återigen öppnat sina dörrar för gästerna. Museets befintliga något anonyma entré har fått en ny ljus, luftig och transparent entré, som välkomnar välkomnande gäster till museet. Museibyggnaden designades ursprungligen av professor Axel Nyström och byggdes mellan 1840 och 1845 som biskopens bostad i Lunds stift. Biskopen flyttade dock aldrig in i den nya bostaden, och redan 1848 flyttade fakulteterna för zoologi, kemi och fysik in i byggnaden och blev en del av Lunds universitet. Efter en omfattande renovering av Theodor Wåhlin flyttade Arkeologin med Historiemuseet 1918 in i huset.

Historiska Museum ved Lunds Universitet indeholder i dag store samlinger fra antikken, bronzealderen og middelalderen. Museet anvendes i vid udstrækning til undervisning af skoleklasser samt forskning, og har et stadig stigende antal besøgende. I den forbindelse ønskede museet at forbedre publikumsforholdene ved indgangen og receptionsområdet. Med udførelsen af et nyt glasparti er der blevet skabt en bedre forbindelse imellem pladsen og museet. Entreen afhjælper en række af de indeklimaproblemer museet i en årrække havde kæmpet med, såsom høj luftfugtighed, træk og ikke mindst ønsket om mere dagslys i receptionen. Museets nye entre er udformet som en kube af glas, ophængt i to stålbuer. Hele konstruktionen udtrykker spændingsfeltet mellem de spinkle, lette glasflader og den stærke, solide stålkonstruktion. Entreen fremstår som en lysende juvel på pladsen i de mørkere skumrings- og aftentimer.

Historiska museet vid Lunds universitet innehåller idag stora samlingar från antiken, bronsåldern och medeltiden. Museet används i stor utsträckning för att undervisa i skolklasser såväl som för forskning och har ett ständigt ökande antal besökare. I detta sammanhang ville museet förbättra publikförhållandena vid entrén och receptionen. Med byggandet av en ny glasdel har en bättre förbindelse upprättats mellan torget och museet. Hallen lindrar ett antal av de inomhusklimatproblem som museet har kämpat med i åratal, såsom hög luftfuktighet, funktioner och inte minst önskan efter mer dagsljus i receptionen. Museets nya ingång är designad som en glaskub, upphängd i två stålbågar. Hela strukturen uttrycker spänningen mellan de tunna, ljusa glasytorna och den starka konstruktionen i solid stål. Korridoren framträder som en glödande juvel på torget under den mörkare skymningen och kvällstimmarna.

Link: Historiska Museet              Link: SFV

Det nye indgangsparti set indefra og ud.
StedLund, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatligt Byggnadsminne, SBM
TypeAddition og nyindretning
År2018
StatusAfsluttet
FotoMaria Lundström
PlatsLund, Sverige
BygherreStatens Fastighetsverk
BevaringsstatusStatligt Byggnadsminne, SBM
TypAddition og nyindretning
År2018
StatusAfsluttet
FotoMaria Lundström
[contact_form]