AF Borgens indgangsparti.

AF – Borgen

Bygningen, der blev opført i perioden 1830 til 1851, er inspireret af arkitekturen i det angelsaksiske college system.
Siden bygningens opførelse har AF Borgen gennemgået mange ombygninger. Én af hovedarkitektens oprindelige visioner for bygningen var, at den skulle kunne rumme alle elever og lærere på samme tid. Derfor blev der også etableret sovepladser til de studerende og i 1868 opført en tilbygning, hvori restauranten skulle være. I årene frem til 1951 blev der opført og gennemført flere tilbygninger og ombygninger for at gøre bygningen tidssvarende. Og i 1951 blev det besluttet at udføre en omfattende renovering af hele bygningskomplekset. På trods af den omfattende renovering er der siden foretaget mange mindre justeringer og renoveringer, men i dag er der efterhånden brug for en mere omfattende og gennemgående renovering, for at opnå en mere sammenhængende og tidssvarende bygning.

Byggnaden uppfördes 1830 till 1851 och arkitekturen är inspirerad av det anglosaxiska college-systemet.
Sedan AF Borgen byggdes har den genomgått flera ombyggnationer. En av huvudarkitektens ursprungliga visioner för byggnaden var att den samtidigt skulle ha plats för alla elever och lärare. Detta medförde att man inrättade sovplatser för studenterna och 1868 genomfördes en tillbyggnation där man skulle placera restaurangen. Under åren fram till 1951 uppfördes och genomfördes flera tillbyggnationer och ombyggnationer för att tidsanpassa byggnaden. 1951 beslutade man att genomföra en omfattande renovering av hela byggnadskomplexet. Trots den omfattande renoveringen har det därefter utförts flera mindre justeringar och renoveringar, men idag har det blivit nödvändigt med en mer omfattande och genomgripande renovering för att få en mer sammanhängande och tidsenlig byggnad.


Drachmann Arkitekter har siden 2013 været tilknyttet AF Borgen og har udarbejdet et skitseprojekt, som ligger til grund for de fremtidige restaureringsplaner. AF Borgen (Akademisk Forening) i Lund danner rammen om byens studiemiljø og dets 44.000 studerende.

Nyindretning

AF Borgen fungerer i dag stadig som ramme for de studerendes dagligdag. Den primære indtægtskilde kommer fra udlejning af de mange lokaler, sale og foreningsrum. Derfor har skitseforslaget særligt fokus på at forbedre og optimere lokalerne, der udlejes og muliggøre, at flere lokaler kan lejes ud på samme tid, uden at de forskellige arrangementer er til gene for hinanden.

Sedan 2013 har Drachmann Arkitekter varit knutna till AF Borgen och har tagit fram ritningar som ligger till grund för framtida restaurationsplaner. AF Borgen (Akademiska föreningen) i Lund ingår i stadens studiemiljö och är en plats för de 44 000 studenterna.

Ny inredning

Idag fungerar AF Borgen fortfarande som en del av studenternas vardag. Den primära inkomstkällan kommer från uthyrningen av de olika lokalerna, salarna och föreningsrummen. Därför har ritningsförslaget lagt extra fokus på att förbättra och optimera lokalerna som hyrs ut och möjliggöra uthyrning av flera lokaler samtidigt, utan att de olika arrangemangen stör varandra.

AF Borgen sydfacade.
StedLund
BygherreForeningen Akademiske forening
TypeNyindretning og vedligehold
År2013 –
StatusIgangværende
PlatsLund
ByggherreForeningen Akademiske forening
TypNyinredning och underhåll
År2013 –
StatusPågående
[contact_form]