AF Borgens indgangsparti.

AF – Borgen

Lund

AF – Borgen

Lund

Drachmann Arkitekter har siden 2013 været tilknyttet AF Borgen og har udarbejdet et skitseprojekt, som ligger til grund for de fremtidige restaureringsplaner. AF Borgen (Akademisk Forening) i Lund danner rammen om byens studiemiljø og dets 44.000 studerende.

Nyindretning

AF Borgen fungerer i dag stadig som ramme for de studerendes dagligdag. Den primære indtægtskilde kommer fra udlejning af de mange lokaler, sale og foreningsrum. Derfor har skitseforslaget særligt fokus på at forbedre og optimere lokalerne, der udlejes og muliggøre, at flere lokaler kan lejes ud på samme tid, uden at de forskellige arrangementer er til gene for hinanden.

Sedan 2013 har Drachmann Arkitekter varit knutna till AF Borgen och har tagit fram ritningar som ligger till grund för framtida restaurationsplaner. AF Borgen (Akademiska föreningen) i Lund ingår i stadens studiemiljö och är en plats för de 44 000 studenterna.

Ny inredning

Idag fungerar AF Borgen fortfarande som en del av studenternas vardag. Den primära inkomstkällan kommer från uthyrningen av de olika lokalerna, salarna och föreningsrummen. Därför har ritningsförslaget lagt extra fokus på att förbättra och optimera lokalerna som hyrs ut och möjliggöra uthyrning av flera lokaler samtidigt, utan att de olika arrangemangen stör varandra.

AF Borgen sydfacade.
StedLund
BygherreForeningen Akademiske forening
TypeNyindretning og vedligehold
År2013 –
StatusIgangværende
PlatsLund
ByggherreForeningen Akademiske forening
TypNyinredning och underhåll
År2013 –
StatusPågående
[contact_form]