Kompetencer

 

Drachmann Arkitekter tilbyder professionel rådgivning indenfor alle af byggeriets projektfaser fra indledende skitsering og programmering til byggeledelse, udførelse og projektopfølgning. Vi betragter det som en vigtig målsætning at sørge for en åben dialog med bygherre fra start til slut. Drachmann Arkitekter udfører byggeopgaver for statslige styrelser, menighedsråd, kommuner, erhvervsvirksomheder, museer og privatpersoner.  

Drachmann Arkitekter erbjuder professionell konsultation inom samtliga av byggnationens projektfaser, från inledande ritningar och programmering till byggledning, genomförande och projektuppföljning. Vi ser det som en viktig målsättning att säkerställa en öppen dialog med byggherren, från början till slut. Drachmann Arkitekter utför bygguppdrag åt statliga myndigheter, församlingar, kommuner, affärsdrivande företag, museer och privatpersoner.


Drachmann Arkitekter beskæftiger sig med arkitektonisk betydningsfulde, historiske, fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark og Sverige. Tegnestuens kompetencer spænder vidt og arbejder alsidigt med speciale inden for restaurering, konservering, transformation og nybyggeri i historisk kontekst. Kendetegnende for alle opgaver er en forankring i det givne og en forståelse og respekt for det eksisterende. Hver opgave er unik og bliver behandlet ud fra sine egne forudsætninger, hvor bygningsværker analyseres og værdisættes for at skabe den nødvendige forståelse af hvert projekts bærende bevaringsværdier, tilstand og helhed. Drachmann Arkitekter værner om traditionelle byggeskikke og traditioner hvor der lægges fokus på håndværk og detaljering. Detaljen skaber helheden og detaljen har en vigtig rolle på tegnestuen i alle byggeriets faser. Koblet med et stort materialekendskab og indgående forståelse for håndværket skabes der intelligente løsninger af høj kvalitet hvor indgreb har stor forenelighed med det eksisterende. Hvert projekt er en mulighed for at formidle og dele viden, for at få indsigt i udvikling af byggetraditioner og herigennem at kunne sikre en kompetenceudvikling for vor tids håndværk. Dertil finder tegnestuen det essentielt at arbejde med en præcision således at tidsrammer og budgetter overholdes i vores projektering.  

Drachmann Arkitekter arbetar med arkitektoniskt betydelsefulla, historiska, skyddade och bevaringsvärdiga byggnader i Danmark och Sverige. Arkitektbyrån arbetar mångsidigt, med specialiteter inom restaurering, konservering, omvandling och nybyggnation i ett historiskt sammanhang. Kännetecknande för alla uppdrag är en förankring i det givna och en förståelse och respekt för det befintliga. Varje uppdrag är unikt och behandlas baserat på sina egna förutsättningar, byggnadsverk analyseras och värderas för att skapa en nödvändig förståelse för varje projekts bärande bevaringsvärden, skick och helhet. Drachmann Arkitekter värnar den traditionella byggkonsten och traditionerna, där man fokuserar på hantverk och detaljer. Det är detaljerna som skapar helheten och detaljerna har en viktig roll i alla byggfaser som arkitektbyrån arbetar med. Kombinerat med stor materialkännedom och en ingående förståelse för hantverket skapas smarta lösningar av hög kvalitet där ingreppen har stor överensstämmelse med det befintliga. Varje projekt är en möjlighet att förmedla och dela med sig av kunskapen för att få insikt i byggtraditionernas utveckling och på så sätt kunna säkerställa kompetensutveckling hos vår tids hantverk. Utöver detta ser arkitektbyrån det som grundläggande att arbeta precist för att uppfylla och hålla tidsramar och budget i all vår projektering.


Målsætning og strategi

Mål och strategi

Drachmann Arkitekter arbetar med kontinuerlig förvaltning av kultur- och världsarv i Norden. Vi ser det som en viktig målsättning att skapa en miljöhållbar, framtidsorienterad strategi för varje byggnadsverk, så att bevaringsarbetet uppnår substans och relevans för samtiden samtidigt som byggnadsverket säkras för framtiden. Arkitektbyråns strategiska arbete kan beskrivas enligt följande:

Drachmann Arkitekter arbejder med den kontinuerlige forvaltning af kultur- og verdensarv i Norden. Vi betragter det som en vigtig målsætning at skabe en bæredygtig fremadrettet strategi for hvert bygningsværk således at bevaringsindsatsen opnår en substans og relevans for samtiden samtidig med at bygningsværket sikres for fremtiden. Tegnestuens strategiske arbejde udfoldes gennem udarbejdelse af følgende:

 • Værdisætning og Vårdprogram
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Handlingsplaner
 • Värdesättning och Vårdprogram
 • Underhållsplaner
 • Handlingsplaner
 • Forvaltningsstrategi og Conservation Management Plan
 • Udviklings- og forretningsplaner
 • Konsekvensanalyse
 • Förvaltningsstrategi och Conservation Management Plan
 • Utvecklings- och affärsplaner
 • Konsekvensanalyse