Om os

Drachmann Arkitekter

Drachmann Arkitekter blev stiftet i september 2013 af arkitekt MAA Ole Drachmann, der har beskæftiget sig med restaurering, bevaring og nybyggeri siden 1974. For Ole Drachmann startede det hele med en fascination af og interesse for arkitektur, håndværk og materialer, en fascination der siden har udviklet sig til en livslang passion og som afspejles i alle tegnestuens projekter. Drachmann Arkitekter arbejder i spændingsfeltet mellem praktisk viden og metodisk tilgang, hvor fokus ligger på at skabe en balance mellem udvikling og bevaring funderet i en stærk forståelse for stedet, dets kontekst, traditioner og byggeskik. For en succesfuld projektering, tager tegnestuen udgangspunkt i en konstruktiv og positiv dialog med bygherre, håndværkere, konservatorer og samarbejdspartnere, for i fællesskab at finde frem til optimale løsninger, uanset om der arbejdes med restaurering, transformation eller nybyg i historisk kontekst. Tegnestuens kompetencer er dybt forankret i et indgående kendskab til og respekt for selve det arkitektoniske håndværk og et materialekendskab, som tilsammen altid udgør den bærende kraft i enhver restaurering og ombygning. Drachmann Arkitekter udfører opgaver som Slotsarkitekt for Karlskronas forsvarshistoriske anlæg, som Slotsarkitekt for Bäckaskog Slott og som Husarkitekt for Lunds Universitet. Med stor respekt for det strategiske arbejde med kulturarven, arbejder tegnestuen med at skabe bæredygtige og kontinuerlige metoder til at forvalte bygningsværkerne og sikre dem for fremtiden. Med det langsigtede perspektiv for øje, arbejder tegnestuen med at bevare, optimere og udvikle den bygningsmæssige kulturarv gennem forvaltningsstrategier, vedligeholdelsesplaner, langsigtet budgetlægning m.m. Blandt de opgaver som Ole Drachmann og Drachmann Arkitekter gennem årerne har arbejdet med kan nævnes genopbygningen af Christiansborg Slotskirke efter branden i 1992, restaurering af Marmorkirken, Kronborg Slot, Amalienborg, Fredrikskyrkan og Poul Henningsens eget hus i Gentofte. De mange opgaver i både Danmark og Sverige betyder, at Drachmann Arkitekter i dag har åbnet kontorer i både København og Lund.

Drachmann Arkitekter grundades i september 2013 av arkitekt MAA Ole Drachmann, som har arbetat med restaurering, bevarande och nybyggnation sedan 1974. Redan innan Ole Drachmann började sitt arbete har han haft en fascination och ett intresse för arkitektur, hantverk och material, denna fascination har utvecklats vidare till en livslång passion som återspeglas i arkitektbyråns olika projekt. Drachmann Arkitekter arbetar i området mellan praktisk kunskap och metodiskt förfarande, med fokus på att skapa en balans mellan utveckling och bevarande, allt grundat i en stor förståelse för platsen, sammanhanget, traditioner och byggstil. För att skapa framgångsrik projektering utgår arkitektbyrån från en konstruktiv och positiv dialog med byggherren, hantverkare,konservatorer och samarbetspartners för att gemensamt komma fram till en optimal lösning, oavsett om arbetet gäller restaurering, omvandling eller nybyggnation i ett historiskt sammanhang. Arkitektbyråns kompetens är djupt förankrad i en omfattande kunskap om och respekt för det arkitektoniska hantverket och en materialkunskap som kombinerat alltid utgör bärkraften i en restaurering och ombyggnation. Drachmann Arkitekter utför uppdrag som slottsarkitekt för Karlskronas försvarshistoriska anläggningar, som slottsarkitekt för Bäckaskog Slott och som husarkitekt för Lunds Universitet. Med stor respekt för det strategiska arbetet med kulturarven arbetar arkitektbyrån för att skapa hållbara och kontinuerliga metoder för att förvalta byggnadsverken och säkra dessa för framtiden. Ur ett långsiktigt perspektiv arbetar arkitektbyrån med att bevara, optimera och utveckla det byggnadsmässiga kulturarvet genom förvaltningsstrategier, underhållsplaner, långsiktig budgetplanering med mera. Bland de uppdrag som Ole Drachmann och Drachmann Arkitekter har arbetat med genom åren kan bland annat nämnas återuppbyggnaden av Christiansborg slottskyrka efter branden 1992, restaureringen av Marmorkirken, Kronborg slott, Amalienborg, Fredrikskyrkan och Poul Henningsens eget hus i Gentofte. Alla dessa uppdrag, både i Danmark och i Sverige, innebär att Drachmann Arkitekter idag har kontor både i Köpenhamn och i Lund.

Medarbetare

Medarbejdere